Privacy verklaring

1. Inleiding
Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH verwerkt dagelijks informatie over personen. Van der Valk houdt zich daarbij aan de wet. Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH, gevestigd aan de Wellingholzhausener Straße 7, te 49324 Melle,  KvK-nummer HRB 20679 AG Osnabrück, e-mailadres: info@melle.valk.com, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@melle.valk.com.

Daar waar hierna gesproken wordt over 'Van der Valk', wordt bedoeld Hotel Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH.

2. Persoonsgegevens
Van der Valk verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Gastenadministratie
Voor (het boeken van) een overnachting in Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH, dan wel voor het verhuren van een van onze vergaderruimten, heeft het hotel uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen, bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Eventueel kunnen wij voor aanvullende persoonsgegevens van u vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of gastvoorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Wij zullen dit ter plekke in het hotel doen aan de hand van een door u getoond identiteitsdocument. Wij maken hier geen kopie van. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt, en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cameratoezicht
Van der Valk maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt Van der Valk inzicht in de activiteiten van personen en kentekenbewijzen.

Van der Valk account
U kunt een Van der Valk account aanmaken. Op die manier zijn reserveringen en informatie aanvragen bij een vervolgverzoek gemakkelijk te maken, aangezien wij u niet nogmaals om uw gegevens hoeven te vragen. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailgegevens. Deze persoonsgegevens worden in onze database bewaard.  

Van der Valk app
U kunt gratis de Van der Valk app downloaden. Via onze app kunt u gemakkelijk en veilig een reservering plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om reeds gemaakte reserveringen via de app te betalen. U heeft een Van der Valk account nodig, die eventueel aangemaakt kan worden in de app. Zoals hiervoor beschreven verzoeken wij u hierbij uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailgegevens te overleggen.

(Direct) Marketing
Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

Social media
Van der Valk is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.  

Sollicitatieprocedure
Van der Valk verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Van der Valk uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers
Van der Valk verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek van de entiteit waarvan u werkzaam bent.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Van der Valk, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.  

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem. 

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.  

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. Van der Valk maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een Van der Valk account aanmaken, zoals hiervoor in paragraaf 2 is toegelicht. Inactieve accounts zullen wij na een periode van 2 jaar verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

5. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Van der Valk kan uw persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Van der Valk maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

6. Cookies
Van der Valk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.  

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.  

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

7. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens. 

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. 

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@melle.valk.com. Van der Valk zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.  

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

8. Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Van der Valk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

9. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de autoriteit persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.  

10. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@melle.valk.com.  

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.  

Versie mei 2018

GEWINNSPIEL

TEILNAHMEBEDINGUNGEN & DATENSCHUTZ

Teilnahmebedingungen

 1. Die Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH (nachfolgend „Van der Valk“ genannt) führt vom 13.06.2020 bis zum 18.06.2020 (23:59 Uhr) das „Vatertagsgewinnspiel“ (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt) durch.
 2. Teilnehmen dürfen alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland oder den Niederlanden. Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angestellte von Van der Valk und deren Angehörige sowie jeder, der beruflich in das Gewinnspiel einbezogen ist.
 3. Teilnehmen kann jeder, der über einen Facebook-Account verfügt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und in keiner Art und Weise vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig.
 4. Jeder Versuch einer Manipulation des Gewinnspiels, insbesondere durch Verwendung von automatischen Vorgängen wie z. B. Scripts o. ä., ist untersagt und führt zum Ausschluss von der Teilnahme. Die Teilnahme über automatisierte Gewinnspiel-Roboter, Gewinnspielclubs und sog. „Wegwerf-E-Mail-Adressen“ ist unzulässig. Van der Valk behält sich das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. Teilnehmer, deren Facebook-Account gesperrt, geschlossen oder eingeschränkt ist oder während des Gewinnspielzeitraums gesperrt, eingeschränkt oder geschlossen wird, sind oder werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
 5. Unter allen richtigen Kommentaren, die zu diesem Posting (https://www.facebook.com/hotelmelle/) im Zeitraum des Gewinnspiels gemacht werden, wird 1 „Snack- und Bierpaket“ verlost. Verspätete Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden.
 6. Die Ziehung der Gewinner erfolgt durch Van der Valk. Die Gewinner werden unter ihren jeweiligen Kommentaren verständigt und dazu aufgefordert, ihren Namen und E-Mail-Adresse per Nachricht an Van der Valk zu senden. Sollten sich die Gewinner nicht innerhalb von 2 Tagen nach Gewinnbenachrichtigung bei Van der Valk melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgelost. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Gewinner Van der Valk falsche Kontaktdaten mitteilt und die Übersendung oder Übergabe des Gewinns deshalb nicht möglich ist.
 7. Van der Valk behält sich vor, im Falle nicht vorhersehbarer und von Van der Valk nicht zu vertretender Hindernisse – die sich mit zumutbarem Aufwand nicht beseitigen lassen – das Gewinnspiel vorübergehend auszusetzen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Van der Valk insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren in Computersystemen, Manipulation oder Fehler in der Hard-/Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Van der Valk von diesem Teilnehmer Ersatz für den entstandenen Schaden verlangen.
 8. Van der Valk haftet nicht für Schäden, die durch den Preis oder durch die Teilnahme am Wettbewerb am Computer, an anderer Ausrüstung oder Software des Teilnehmers oder einer anderen Person entstanden sind. Dies gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen.
 9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen und Daten ist nicht Facebook, sondern Van der Valk. Die bereitgestellten Informationen und Daten werden einzig für das Gewinnspiel verwendet. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern an Van der Valk als Veranstalter des Gewinnspiels.

Veranstalter: Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH
Wellingholzhausener Str. 7

49324 Melle

E-Mail: marketing@melle.valk.com

Datenschutzerklärung

Datenschutz wird bei der Van der Valk Hotel Melle-Osnabrück GmbH (im Folgenden „Van der Valk“ genannt) sehr ernst genommen. Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Datenschutzrecht erhoben, gespeichert und genutzt. In den folgenden Datenschutzbestimmungen erläutern wir dir, welche Daten wir von Dir für die Abwicklung der Gewinnzustellung erheben, speichern und nutzen.

Die per Zufallsprinzip gezogenen Gewinner werden unter ihrem jeweiligen Kommentar verständigt und dazu aufgefordert, ihren Namen und ihre Adresse per Nachricht an Van der Valk zu senden. Diese Daten werden von Van der Valk nur zur Versendung der Gewinne oder Bekanntgabe der Gewinnübergabe verwendet. Die Daten werden nicht für andere Zwecke genutzt und auch nicht an Dritte weitergegeben. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden sie gelöscht.

Datenverarbeitungen durch Facebook

Van der Valk ist nur für Erhebungen, Verarbeitungen und Nutzungen der oben genannten Daten verantwortlich. Für alle sonstigen Datenverwendungen, die bei der Nutzung von Facebook erfolgen, ist Facebook die verantwortliche Stelle. Weitergehende Informationen zur Erhebung, Speicherung und Nutzung deiner Daten durch Facebook, zur diesbezüglichen Ausübung deiner Rechte und zum Schutz deiner Privatsphäre findest du in den Facebook Datenschutzrichtlinien http://de-de.facebook.com/about/privacy/. Facebook ist ein Angebot der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Salvatorische Klausel:

Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Veranstalter und Teilnehmer sind in einem solchen Falle verpflichtet, an der Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis erzielt wird.